Pravidlá

 1. Základné informácie
 1. Pravidlá o

1.1 Charakteristika podujatia

1.2 Organizátor

1.3 Hlavný usporiadateľ

1.4 Účasť na podujatí

1.5 Podmienky účasti

1.6 Počet účastníkov

Skratky

2.1 Súťažné kategórie

2.2 Podmienky registrácie

2.3 Prevod registrácie na inú osobu

2.4 Zrušenie registrácie

2.5 Povinná a odporúčaná výbava

2.6Trasa, pohyb po trase a predčasné ukončenie

2.7 Kontrolné stanovištia a časové limity

2.8 Fair play

2.9 Poistenie

2.10 Občerstvenie

2.11 Bezpečnosť a zdravotná pomoc

2.12 Ochrana osobných údajov

Často kladené otázky (FAQ)

 1. Všeobecne o podujatí
 2. Povinná a odporúčaná výbava
 1. Základné informácie
  1. Charakteristika podujatia

Beh Zoborskou lesostepou (ďalej len “podujatie”) sú preteky jednotlivcov v pohorí Tribeč, oblasť Zoborských vrchov v kategórii ultra trail (horský ultramaratón) 51 km, v kategórii trail 21km, 11km, prechádzajúcimi v lesnom a horskom teréne. Podujatie prebieha bez pomoci iných osôb alebo podporných tímov, avšak s podporou občerstvovacích miest zabezpečovaných organizátorom podujatia.

  1. Organizátor: Ultra pulz o.z.
  1. Hlavný usporiadateľ: Ladislav Ledényi
 • Meranie času a výsledky:
  Časomieru zabezpečuje firma SunBell s. r. o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk
 • Parkovanie:
  Na parkovisku pri cintoríne, alebo v priľahlých uličkách. 
  Pozor, parkovanie na Barohati (malé parkovisko pri vjazde ku kostolíku) bude obmedzené nakoľko tadiaľ vedie trať behu.Verejná doprava: 
  Do Dražoviec premáva z Nitry mestská linka číslo 4 a medzimestská doprava.
  1. Účasť na podujatí
   1. 1.4.1.Právo prihlásiť sa na podujatie má každá osoba, ktorá najneskôr jeden deň pred dátumom konania podujatia dovŕši vek 18 rokov bez ohľadu na to, či je alebo nie je registrovaná v športovom alebo turistickom klube(platí pre plnoleté osoby, pre podmienky účasti neplnoletej osoby pozri bod 1.5.4b), bez ohľadu na pohlavie, národnosť a štátnu príslušnosť.
   2. 1.4.2.Každý účastník je povinný dôkladne zvážiť, či je dostatočne fyzicky, psychicky a materiálne spôsobilý absolvovať mimoriadne náročnú trasu podujatia v horskom prostredí (pozri bod 2.8).
   3. 1.4.3.Účastníci podujatia budú pred štartom upozornení na to, že sa pohybujú v chránenom prírodnom prostredí a sú povinní dodržiavať príslušné legislatívne predpisy (najmä Zákon o ochrane prírody a krajiny a Zákon o lesoch)
   4. Organizátor zabezpečí v úseku trasy cez Prírodnú rezerváciu Žibrica kontrolný bod,
    kde bude organizátorom poverená osoba kontrolovať dodržiavanie pohybu účastníkov
    športového podujatia po značenej turistickej trase.
    V prípade nepriaznivého počasia (rozmočený terén vplyvom daždivého počasia)
    organizátor odkloní trasu mimo územia Prírodnej rezervácie Žibrica po lesných
    zvážniciach od sedla pod Žibricou (Gáborky) cez Korytnicu s napojením na pôvodnú
    trasu v sedle Pod Dlhou skalou.
   5. 1.4.4.Účasť na podujatí bude umožnená len osobám, ktoré v čase konania sa podujatia budú spĺňať podmienky účasti pre hromadné športové podujatia podľa platného Covid semaforu resp. platných legislatívnych nariadení
  1. Podmienky účasti
   1. 1.5.1.Účasť na podujatí je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo.
   2. 1.5.2.Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
   3. 1.5.3.Organizátor odporúča každému účastníkovi absolvovať pred podujatím individuálnu lekársku prehliadku.
   4. 1.5.4.Podujatia sa môže zúčastniť výhradne jednotlivec, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
 1. Najneskôr jeden deň pred dátumom konania podujatia dovŕši vek 18 rokov.
 2. Na podujatie sa môže zaregistrovať aj neplnoletý účastník (vek 15-17 rokov v dobe konania podujatia). V takomto prípade platia nasledovné podmienky, pričom musia byť splnené všetky:

i) neplnoletý účastník uvedie v prihláške svoju klubovú príslušnosť (športový klub)

ii) štart neplnoletého účastníka po prijatí prihlášky schváli organizátor podujatia (organizátor si vyhradzuje právo veta, t.j. zamietnutie účasti bez udania dôvodu)

iii) na miesto prezentácie sa osobne dostaví rodič/zákonný zástupca neplnoletého účastníka, ktorý v prítomnosti organizátora svojím podpisom prejaví súhlas so štartom neplnoletého účastníka

 1. Účastník sa predpísaným spôsobom zaregistruje na podujatie a uhradí vopred stanovený štartovný poplatok.
 2. Registrácia na podujatie je realizovaná Registračným systémom definovaným pre aktuálny ročník.
 3. Účastník sa riadne odprezentuje v určenom čase a na určenom mieste prezentácie.
 4. Účastník bude mať úplnú povinnú výbavu požadovanú organizátorom (pozri bod 2.6).
 5. Organizátor má právo neumožniť štart osobe pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.
  1. Počet účastníkov
   1. 7.6.1.Počet účastníkov na podujatí je limitovaný na 300 osôb pre všetky trasy a kategórie.

Skratky

DNF – predčasné ukončenie podujatia z vlastnej vôle účastníka

DSQ – diskvalifikácia účastníka

GPS – globálny lokalizačný systém

 1. Pravidlá
  1. Súťažné kategórie
 1. Kategória 1: Muži (do 40 /do 50 / a nad 50 r.)
 2. Kategória 2: Ženy (do 40 / nad 40 r.)

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

  1. Podmienky registrácie
   1. 2.2.1.Na podujatie je možné prihlásiť sa výhradne pomocou elektronického registračného portálu
   2. 2.2.2.Uhradiť štartovný poplatok spôsobom platby kartou priamo pri registracii..
   3. 2.2.3.Registrácia je platná až po úhrade registračného poplatku.
  1. Prevod registrácie na inú osobu
   1. 2.3.1. Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 13.9.2023 o 24h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
    V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 13.9.2023 o 24h. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník.
   2. 2.3.2.Prevod registrácie je možný len v rámci rovnakej trasy.
   3. 2.3.3.Zaplatené štartovné sa nevracia, vysporiadanie štartovného poplatku je vecou odstupujúceho účastníka a jeho náhradníka.
  1. Zrušenie registrácie nieje možné
  1. Povinná a odporúčaná výbava
   1. 2.5.1.Základná povinná výbava pre kategóriu Ultra ZBL51 a ZBL21.
 • Batoh schopný niesť povinnú výbavu počas celého podujatia.
 • Mobilný telefón (veľmi odporúčame smartfón), účastník musí byť zastihnuteľný kedykoľvek pred, počas aj po skončení podujatia: platí pre všetkých pretekárov.
 • Vlastný pohárik min 1,5 dl (fľaše alebo termosky s vrchnákmi nie sú povolené)
 • Zásoba vody v objeme min. 0,75 litra
 • Izotermická fólia 1,4 x 2 m min.
 • Píšťalka
 • Adhezívna elastická bandáž, ktorá môže slúžiť ako bandáž alebo lepiaca páska (min. 100 x 6 cm)
 • Zásoba vlastného jedla
 • Čiapka alebo šatka
 • ID (občiansky preukaz)
 • karta poistenca
 • Vrecko na odpadky
   1. 2.5.2.Výbava pre horúce počasie (môže byť vyžadovaná organizátorom, podľa podmienok počasia)
 • Slnečné okuliare
 • Saharská čiapka alebo akákoľvek kombinácia, ktorá úplne zakrýva hlavu a krk
 • Opaľovací krém: odporúčame ochranný faktor min. 30
   1. 2.5.3.Výbava pre chladné, daždivé alebo veterné počasie (môže byť vyžadovaná organizátorom, podľa podmienok počasia)
 • Bunda s kapucňou pre prípad nepriaznivého počasia v horách s vodeodolnou a priedušnou membránou
 • Pevná a uzatvorená bežecká obuv (s výnimkou minimalistických alebo ultraľahkých tenisiek)
   1. 2.5.4.Ostatná odporúčaná výbava
 • Náhradné teplé oblečenie, ktoré je nevyhnutné v prípade chladného, daždivého alebo veterného počasia alebo v prípade zranenia.
 • Palice v prípade daždivého počasia pre vašu bezpečnosť na klzkom a mokrom povrchu
 • Vazelína, chladivý krém alebo gél
 • Hotovosť  (pre prípad nepredvídaných udalostí)
 • GPS hodinky
   1. 2.5.5.Ak sa rozhodnete použiť palice, musíte ich mať u seba počas celého času trvania podujatia. Je zakázané štartovať bez palíc a zobrať si ich v priebehu podujatia.
  1. Trasa, pohyb po trase a predčasné ukončenie
   1. 2.6.1.Trasa vedie po značených lesných a horských turistických chodníkoch cez pohorie Tribeč (oblasť Zoborské vrchy) s viacerými výraznými stúpaniami a klesaniami. Na trase je niekoľko čiastočne exponovaných úsekov.
   2. 2.6.2.Detailný popis trasy (itinerár) a GPX súbor pre navigáciu budú pre aktuálny ročník podujatia k dispozícii na webstránke podujatia.
   3. 2.6.3.Pohyb účastníkov je povolený len po určenej trase  podľa itinerára (popisu trasy).
   4. 2.6.4.Je zakázané vstupovať na súkromné pozemky mimo trasy podujatia.
   5. 2.6.5.V prípade predčasného ukončenia účasti mimo kontrolného miesta ste povinní o tom telefonicky informovať organizátora.
   6. 2.6.6.V prípade očividne sa blížiacej búrkovej činnosti je zakázané vystupovať na exponované vrcholy.
   7. 2.6.7.Organizátor alebo ním poverená osoba (najmä dobrovoľník) má právo zastaviť účastníka, ktorého zdravotný stav nepredpokladá úspešné dokončenie trasy (očividné zranenie, nadmerné vyčerpanie) teda jeho ďalší postup by predstavoval neprimerané riziko. Zastavený účastník nie je ďalej evidovaný ako účastník podujatia.
   8. 2.6.8.Organizátor má právo prerušiť, prípadne zastaviť podujatie, ak to situácia vyžaduje (silná búrková činnosť, zlé poveternostné podmienky); týka sa to aj možných úprav trasy.
   9. 2.6.9.Organizátor má právo diskvalifikovať účastníka (DSQ), ktorý vykazuje známky požitia alkoholických nápojov aj počas trvania podujatia.
  1.  
  2. Kontrolné miesta a časové limity

Trasa ZBL 51

ZBL 51 Názov kontrolného miesta Parametre Časový limit
KM 15.9.2023
ŠTART Kostol sv. Michala Archanjela, Drážovce, Nitra 0 08:00
K1 Remitáž, táborisko chatová oblasť Jelenec 17,6  
K2 Remitáž, táborisko chatová oblasť Jelenec 33,3  
K3 Podhorany, Mechenice – viadukt 43

15:00

CIEĽ Kostol sv. Michala Archanjela, Drážovce, Nitra 51 16:00

Trasa ZBL 21

ZBL 21 Názov kontrolného miesta Parametre Časový limit
KM 15.9.2023
ŠTART Kostol sv. Michala Archanjela, Drážovce, Nitra 0 08:00
K3 Podhorany, Mechenice – viadukt 13,2 15:00
CIEĽ Kostol sv. Michala Archanjela, Drážovce, Nitra 21 16:00

Trasa ZBL 11

ZBL 11 Názov kontrolného miesta Parametre Časový limit
KM 15.9.2023
ŠTART Kostol sv. Michala Archanjela, Drážovce, Nitra 0 11:00
K4 Pod Meškovým vrchom 6 bez limitu
CIEĽ Kostol sv. Michala Archanjela, Drážovce, Nitra 11 bez limitu
  1. Fair play
   1. 8.1.Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov alebo dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúce prvky povinnej výbavy u pretekárov na ZBL 51 (najmä mobilný telefón, bunda, izotermická fólia, zásoba vody min. 1 liter) znamená diskvalifikáciu účastníka (DSQ).
   2. 8.2.Úmyselné porušovanie trasy (skracovanie trasy), použitie dopravného prostriedku, úmyselné poškodenie, zničenie alebo odcudzenie majetku organizátora a akékoľvek iné spôsoby podvádzania a nečestného konania majú za následok DSQ a zároveň vylúčenie zo všetkých ďalších ročníkov podujatia.
   3. 8.3.Nerešpektovanie pokynov organizátora, dobrovoľníkov podujatia,  znamená DSQ a zároveň vylúčenie zo všetkých ďalších ročníkov podujatia.
   4. 8.4.DSQ bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom. Vykoná ju dobrovoľník na stanovišti v mieste zistenia porušenia po telefonickej konzultácii s hlavným usporiadateľom.
   5. 8.5.Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia. Protest podáva účastník osobne u hlavného usporiadateľa alebo dobrovoľníka. V prípade sporu má vždy konečné rozhodujúce slovo hlavný usporiadateľ.
  1. Poistenie
   1. 9.1.Účastník je povinný byť poistený pre termín konania podujatia vhodným typom poistenia.
   2. 9.2.Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť.
   3. 9.3.Zabezpečenie si vhodného poistenia a overenie jeho platnosti pre podujatie je zodpovednosťou každého účastníka.
   4. 9.4.Informácie o poistení uvedené v tomto dokumente sú informatívneho charakteru a hlavný organizátor nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí.
  1. Občerstvenie
   1. 10.1.Organizátor zabezpečuje pre účastníkov občerstvenie na vopred určených miestach (kontrolných stanovištiach).
   2. 10.2.Okrem toho organizátor vyžaduje, aby mal každý účastník dostatočnú zásobu vlastného jedla podľa osobných preferencií. To platí najmä pre najdlhšiu trasu.
Zásoba vlastného jedla a občerstvenie
Na trase sú občerstvovacie miesta, prečo musím mať vlastnú zásobu jedla? Podujatie je organizované ako semi-autonómne; občerstvovacie miesta nie sú na trase každý kilometer, preto musíte byť medzi jednotlivými občerstvovacími miestami sebestační. Takisto musíte byť sebestační v prípade problémov alebo úrazu, mať dostatok vlastných zásob na doplnenie energie kým príde pomoc.
Aké jedlo si mám vziať? A koľko? Zoberte si čokoľvek máte radi, čo bežne konzumujete počas športových alebo turistických podujatí. Môže ísť o cereálne tyčinky, slané krekry, chlieb alebo syr. Každý má však vlastné preferencie a mal by poznať svoje vlastné potreby.
Ak som spotreboval svoju zásobu jedla, môžem sa zásobiť na občerstvovacích miestach, aby som mal dostatočnú zásobu stále so sebou podľa pravidiel? Áno, samozrejme! Môžete si zobrať čokoľvek z občerstvovacieho miesta predtým, než budete pokračovať ďalej. Dávajte si však pozor a nevyhadzujte obaly a iné odpadky na trase. Všetky odpadky uschovajte u seba (súčasť povinnej výbavy je vlastné vrecko na odpadky) a na nasledujúcom občerstvovacom mieste ich môžete hodiť do označených smetných košov.
Aké je zloženie občerstvenia?

V ponuke je tento sortiment občerstvenia:

 1. Nápoje (čistá voda, iontový a energetický nápoj, cola, čaj, káva, nealkoholické pivo)
 2. Ovocie (melóny, pomaranče, banány)
 3. Zelenina (rajčiny, nakladané uhorky)
 4. Doplnky (soľ, hroznový cukor, kandizované ovocie, oriešky, magnézium)
 5. Tuhé jedlo (cereálne alebo energetické tyčinky, sladký alebo slaný koláč, čokoláda, slané krekry alebo čipsy, syr, saláma, škvarky, chlieb s masťou alebo nutelou)
 6. Teplé jedlo v cieli
  1. Bezpečnosť a zdravotná pomoc
   1. 11.1.Na kontrolných miestach sú zabezpečené lekárničky s možnosťou ošetrenia drobných úrazov a menších zranení.
   2. 11.2.Ak účastník podujatia utrpí nehodu a nebude môcť dosiahnuť vlastnými silami najbližšie miesto na trase dostupné vozidlom resp. najbližšie kontrolné miesto obsadené organizátorom, je povinný nahlásiť udalosť v tomto poradí:
  1. Posádke RZP +421903788743
  2. usporiadateľovi podujatia Ladislavovi Ledényimu na tel. č. +421944957113
  1. Ochrana osobných údajov
   1. 12.1.Účastník ako dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účel registrácie na podujatie, prevádzkovateľovi na čas 1 rok. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Často kladené otázky

Všeobecne o podujatí
Je trasa podujatia špeciálne vyznačená vlastným značením? Čiastočne: Organizátor predpokladá, že účastníci sú schopní orientovať sa v horskom teréne podľa GPS, existujúceho turistického značenia, mapy a popisu trasy v itinerári. Vyznačené sú  úseky vedúce najmä mimo turistických značiek, niektoré výrazné zmeny smeru trasy (fáborky, šípky) a nočné značenie.
Môžem mať na trase vlastnú podporu (občerstvenie, náhradné oblečenie a pod.)? Nie. V rámci fair-play nie je takáto podpora dovolená. Organizátor zabezpečuje občerstvenie na určených stanovištiach.
Je zabezpečený transport na štart? Nie. Transport na štart si každý účastník zabezpečí sám.
Je povolená účasť so psom (dogtrekking)? Nie ako súťažná kategória. Ak sa účastník rozhodne bežať so psom, ten musí byť na vôdzke. Nesmie prekážať a ohrozovať ostatných bežcov.

Povinná a odporúčaná výbava

Všeobecne
Je povinná výbava naozaj povinná? Áno. Musíte mať kompletnú povinnú výbavu na sebe alebo so sebou v batohu počas celého podujatia.
Je povinná výbava kontrolovaná? Ak áno, kedy? Povinná výbava je kontrolovaná na prezentácii a môže byť kontrolovaná aj počas podujatia na niektorom kontrolnom mieste. Je vašou povinnosťou mať kompletnú povinnú výbavu so sebou počas celého podujatia.
Je zoznam povinného vybavenia rovnaký pre všetky trasy? Áno. Základná povinná výbava (bod 2.6.1) je rovnaká pre všetky trasy podujatia vrátane možnej alternatívnej povinnej výbavy (pozrite body 2.6.2 a 2.6.3). O povinnosti mať alternatívnu povinnú výbavu rozhoduje hlavný usporiadateľ podujatia a účastníkov o tomto informuje v dostatočnom predstihu pred štartom podujatia.
Čo riskujem, ak so sebou nemám svoju povinnú výbavu? Organizátor vykonáva kontrolu povinnej výbavy prostredníctvom určených dobrovoľníkov, ktorí sú na to vybavení. V prípade chýbajúcej výbavy potrebnej pre vašu bezpečnosť – žiadna zásoba vody min. 0.75 litra, alebo izotermická fólia – okamžitá diskvalifikácia (DSQ). Nejde o trest ale o preventívne opatrenie, aby sa zabránilo situácii, v ktorej by ste sa mohli neskôr ocitnúť v nebezpečenstve.
Zmenil som svoje telefónne číslo, čo mám robiť, aby som oznámil nové? Oznámiť zmenu telefónneho čísla môžete emailom na info@zoborskoulesostepou.sk alebo na prezentácii.
Vlastný pohárik min 1,5 dl (okrem fľaše na vodu)
K čomu je určený pohárik? Aby sa predišlo plytvaniu používaním jednorazových plastových pohárov počas podujatia, musí byť každý účastník vybavený vlastným pohárikom s minimálnym objemom 1,5 dl, na naberanie vody a nápojov na občerstvovacích miestach.
Zásoba vody v objeme min. 0,75 litra
Prečo musím mať rezervu 1 liter vody? Podujatie je organizované ako semi-autonómne; nie sú na každom kilometri ani občerstvovacie miesta, ani pitná voda, takže medzi občerstvovacími miestami musia byť účastníci autonómni. Musíte byť tiež sebestační v prípade problému, mať dostatok vody na to, aby ste sa znova hydratovali, kým čakáte na pomoc.
Izotermická fólia rozmerov min. 1,4 x 2 m
Ako je izotermická fólia užitočná, keď sú na trase miesta prvej pomoci? Izotermická fólia poskytuje ochranu pred chladom, teplom, dažďom, vlhkosťou a vetrom, v prípade problémov alebo zranenia na trase, zatiaľ čo čakáte na pomoc.
Ako mám správne použiť izotermickú fóliu? Jednotlivé strany izotermickej fólie sú rôzne, zvyčajne jedna strana je zlatá a druhá strieborná. Ak je zlatý povrch vonkajšou stranou, chráni pred chladom (pretože chráni teplo osoby, aby sa udržiavalo v teple). Keď je zlatý povrch vo vnútri, chráni pred teplom (napríklad pred slnkom, pretože strieborná strana odráža slnečné lúče). Aby ste dosiahli želaný efekt, fólia musí úplne zabaliť telo. Aj malá medzera umožňuje vniknutiu vetru a fólia je potom zbytočná. Fóliu je zvyčajne možné použiť iba raz. Riaďte sa pokynmi priloženými k vašej fólii.
Píšťalka
Prečo musím mať píšťalku? Píšťalka je užitočná, ak zablúdite napríklad do doliny alebo rokliny. Možno budete len pár metrov od chodníka, ale nikto by vás nevidel. Zvuk píšťalky je počuť lepšie ako ľudský hlas. Ľudia alebo účastníci v okolí vás môžu lepšie počuť a prísť vám na pomoc. Píšťalka môže byť užitočná takisto aj v hmle, ak sa stratíte alebo ako prevencia stretu s medveďom.
Adhezívna elastická bandáž, ktorá môže slúžiť ako bandáž alebo lepiaca páska (min. 100 x 6 cm)
Na aké použitie je potrebná? Ak sa na trase zraníte a ostanete sami, bez mobilnej siete, použitie elastickej bandáže na problémové miesto (členok, koleno, väzivo) môže znamenať jediný spôsob ako sa pomocou vlastných prostriedkov dostanete k najbližšiemu záchrannému bodu.
Čiapka, šatka alebo ekvivalent
Čo by som mal mať? Musíte mať nejakú formu pokrývky hlavy, ktorá chráni vašu hlavu, keď je horúce a slnečné počasie.